اتوبار و باربری شیک بار

باربری و اتوبار منطقه 3 سه تهران

باربری و اتوبار منطقه سه 3 تهران یکی از شعبه های باربری تهران و اتوبار تهران شیک بار تهران است که در بخش شمال شرقی شهر تهران قرار دارد.

از جمله باربری های تحت پوشش باربری و اتوبار منطقه سه تهران

باربری و اتوبار ونک

باربری و اتوبار اختیاریه

باربری و اتوبار پاسداران

باربری و اتوبار منطقه 3 سه

باربری و اتوبار منطقه سه